Heimat Info Logo
Ehekirchen / Jagdgenossenschaft Ambach
Profilbild

Jagdgenossenschaft Ambach

Öffentliches

Beschreibung

Jagdgenossenschaft Ambach: 79 Jagdgenossen; ca. 260 ha Fläche; Waldanteil: 38 % Jagdpächter: Alfons Stüwe

Veranstaltungen
Heimat Info Home
Rathaus